Търсене:

 

Начало > Специалисти > Бременност > Тудоустрояване на бременни жени или кърмачки

Тудоустрояване на бременни жени или кърмачки

Чл.309

  1. Бременна жена или кърмачка,която изпълннява неподходяща за здравето и работа,се премества на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия по предписание на здравните органи.До изпълнението на предписанието за преместване тя се освобождава от задължението да изпълнява неподходящата за състоянието й работа,а работодателят й изплаща обещетение в размер на получаваното брутно трудово възнаграждение за месеца предхождащ деня на издаването на предписанието.
     
  2. Предписанието на здравните органи е задължително за изпълнение от бременната или кърмачката и от работодателя.
     
  3. Работничка или служителка,преместена на друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия по реда на ал.1,получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа.Когато то е по-ниско от трудовото възнаграждение за предишната работа,има право на парично обещетение за разликата в трудовите възнаграждения съгласно отделен закон.
     
  4. Работодателят,съвместно със здравните органи определя ежегодно длъжности и работни места,подходащи за заемане от бременни жени и кърмачки.

С този член от Кодекса на труда се урежда трудоустрояването на бременни работнички и служителки,и на работнички и служителки,които са кърмачки.Самото трудоустрояване се изразява в преместването на работничката или служителката ,която изпълнява неподходяща работа,на работа и при условия,които са съобразени с неиното здравословно състояние,с оглед на физиологичните промени свързани с бременноста и кърменето.Предпоставка за трудоустрояване е медицинската констатация на особеното състояние-бременност или кърмене,на работничката или служителката.Трудоустрояването може да бъде осъществено под две форми;преместване на друга работа/подходяща за здравословното състояние/ или облекчаване условията на труд на работата,заемана до момента на трудоустрояването.

Предписанието на здравните органи е задължително както за работничката/служителката,така и за работодателя. Работничката /служителката няма право да изпълнява работата,която е заемала до момента,длъжна е да заеме предложената й нова работа или да приеме облекчените условия на досегашната си работа,съгласно предписанието на здравните органи.От момента на предписанието за трудоустрояване работничката/служителката е освободена от задължението си да изпълнява работа,несъобразена с предписанието на здравните органи.Работодателят няма право да допуска работничката/служителката да изпълнява работа,несъобразена с предписанието на здравните органи ,длъжен е да й предложи работа и условия дя рябота,съобразени с предписанието на здравните органи.

Христина Тошева - Адвокат

Завършва Юридически факултет на СУ "Кл. Охридски" през 1999 година.
Правоспособен адвокат от 2001 година.
Понастоящем работи на свободна практика.