Търсене:

НОВО!

Всичко за
бебето

повече >>Баба, дядо и внуче
Независимо дали баба (дядо) са наблизо...

Позитивно родителство
Като родители, основната ни роля е да даваме пример...

Играта: развиващ фактор
В нея и чрез нея главно се усвоява обществения опит...

Как да правим сполучливи фотографии на бебетата и децата
Голямо предизвикателство е да се направят добри снимки на толкова подвижни субекти, като децата...


Сдружение с общественополезна дейност "Български бебе център"

Дейността на сдружението се изразява в осигуряване на подкрепа при сформирането на политиката за намаляване на демографския срив и увеличаване на осведомеността на българските граждани по проблемите на родителството. За нея важат разпоредбите за сдруженията с нестопанска цел, съществуващи в законодателството на Република България, устава на сдружението и приетите въз основа на тях решения на висшия орган на управлението му.

повечеЦели на сдружението
Популяризирането на проблемите на бъдещото и настоящото родителство и налагането на тези проблеми в обществения дебат.

Устав на сдружение “Български Бебе Център”
Чл.1. (1) Сдружение “Български Бебе Център” наричано за краткост “Сдружение”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.


Вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на Правосъдието

Отчет за дейността на СОПД "Български бебе център" за 2005 г.

Отчет за дейността на СОПД "Български бебе център" за 2006 г.

Отчет за дейността на СОПД "Български бебе център" за 2007 г.

Отчет за дейността на СОПД "Български бебе център" за 2008 г.