Търсене:

Начало > Специалисти > Дете > Развитие на психичните процеси при децата от предучилищтна възраст

Развитие на психичните процеси при децата от предучилищтна възраст

През периода 3-7 години развитието на детето протича с особено динамични темпове. Развиват се всички органи и системи, ръста на детето се променя, сетивата се изострят, детето вече е усвоило самостоятелното ходене. Неговите движения са усъвършенствани, наблюдава се координация, сигурност, рутина в двигателните упражнения като цяло и във фината моторика в частност. Малкият човек вече е относително самостоятелен: храни се, облича се, поставя се  изграждането на хигиенните навици. Развиват се уменията, самоконтролът и самокорекцията, т.е. детето се осъзнава като самостоятелна, автономна личност.

Психичните процеси се развиват със същата динамика: на първо място сетивата на детето са много изострени; има допир до околната действителност; опознава света, природните явления, човешките взаимоотношения.

Усещанията и възприятията се характеризират с много бързо развиваща се острота, адекватност и осмисленост.

  • Слухът и зрението са с много добре развита острота и диференцираност още от началото на периода.
  • Мирис - започва да се отдиференцират отделните миризми около 3 годишна възраст.
  • Вкус – определя се сладко и солено, кисело и горчиво, повечето деца на 5 годишна възраст диференцират отделните вкусове;
  • тактилни - добре диференцирани, децата определят правилно допир, натиск, щипване, болка около 4-5 годишнината си възраст;
  • цветоусещане - групират предмети по цвят, разпознават основните цветове и нюанси към края на периода или около 6-та година.

Представи:

  • форма - разпознават основните равнинни геометрични фигури: кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник;
  • определят вярно количество около 4-5 годишна възраст;
  • пространствените представи са добре развити-определят вярно ляво и дясно и местото на един предмет спрямо друг около края на разглеждания период.
  • Времевите представи също са добре развити в края на периода, децата определят частите на деня, седмицата, месеците, годината. Работят добре с календар и часовник. Развитието на представите става поетапно и тази завършеност се формира през целия период на обучение в предучилищна възраст.

Вниманието се характеризира с неустойчивост и тъй като децата по природа са любопитни се отвличат от лек дразнител.

  • Концентрация и устойчивост на вниманието се наблюдава, ако детето е заето с работа, която изисква активното му действие: рисуване, конструиране, съставяне на орнаменти, подбиране на множества, броене и др. Силен дразнител е също и слушане на разказ или гледане на филм.

Паметовите процеси се характеризират с непреднамерено, ситуативно, механично запомняне, ограничен обем на запомненото. Паметта е преходна и неуслужлива, тогава децата търсят въображение, за да натрупат знания. Зрителната памет е по-добре развита в сравнение с вербалната, но като цяло и двете са добре развити. С лекота децата запомнят стихчета и римушки, подходящи за възрастта.

Мисловните операции все още са нагледно-действени, децата изпълняват поръчка от две и повече операции. Формираните понятия са непълни и неточни и като следствие класифицират с помощ от възрастен. Не умеят да решават самостоятелно проблеми от ситуативен характер, разгадават гатанки в края на периода или около 6-та годишнина, когато при мисловния процес се наблюдава анализ, синтез, обобщение.  

Въображението се характеризира с активност. Децата рисуват с различни техники. Апликират уверено. Моделират все още неточно и трудно, въпреки че проявяват старание и желание. Играта е разнообразна търпи развитие, изпълняват разнообразни и съдържателни действия с предметите, използват адекватно играчки, предмети от бита, познават и използват по предназначение инструментите и уредите използвани в различните професии. Детето от предучилищна възраст с лекота влиза в роля при драматизация и умее да импровизира. В двигателните игри показва издръжливост. Умее да спазва правилата на игрите. Обича да реди пълзели, да реди мозайка по зададен модел.

Волевите изяви се характеризират с проявява на самоконтрол, изпълнават поръчка, вниманието е лабилно.

Детето от предучилищна възраст умее да определи собствените и чуждите емоции, проявява емпатииност, но все още е незряло.

Това е възрастта, в която детето физически се отделя от майката и получава своята автономност. То започва да посещава детска градина и да общува с непознати деца и възрастни, натрупва знания и умения, развива и усъвършенства говора, мисленето, паметовите процеси, въображението, волята т.е. формира се детската личност. В края на периода детето има насоченост на интересите, развива своите способности и таланти; наблюдава се адекватна оценка и самооценка на детето, както и готовност за училище. Костно-мускулната система е много добре развита. Движенията вече са координирани, показва се опит и рутина в някои основни дейности. Общата моторика се наблюдава при двигателните игри, където децата показват издръжливост, сила, здравина. Фината моторика е добре развита, при писане и рисуване показват старание, работят с разнообразни техники, с графичен и пластичен материал.

Чрез различните дейности: игра, труд, учене, чрез задаването на множество въпроси от различните области на познанието детето общува както с връстниците си, така и с възрастните.

Трябва да отбележим значението на предучилищната възраст за развитието на личността. В този период се развиват всички психични процеси и се наблюдава тенденцията към по-голяма съзнателност и волевост. Тази възраст е важна и затова, защото през нея при подходящо възпитателно действие се извършва подготовка на детето за училището. “Основните тенденции в развитието на всички процеси и цялостната личност – по-пълна волевост, осмисленост, организираност, са необходима основа за цялата онази отговорна работа, която се извършва в училище.” (Г. Пирьов, “Детска психология”).

Снежанка Лунгова - експерт-психолог,
работа с деца със специални образователни потребности и хронични заболявания

Родена на 31. 12. 1976 г.
Образование: Висше - магистър
Специалност: Социална и детска психология
Стаж по специалността:

* - ДОВДЛРГ “Детелина”, от 2002 г. до момента длъжност:психолог– работа с деца от 2.5 до 7 години, лишени от родителска грижа; изоставени деца; жертви на насилие.
* - ОбКБППМН (Общинска Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и  непълнолетни) гр. Плевен, от 2001 г. до момента
* - Длъжност:обществен възпитател -корекционна работа с деца и младежи с девиантно поведение.
* - Регионална Дирекция “Социално подпомагане”, “Съвет по осиновявания” длъжност: психолог от създаването й в Област Плевен 2004 до март 2006 г.
* - ЕКПО(Екип за комплексна педагогическа оценка) към РИО (Регионален инспекторат по образованието), от септември 2004 г. до момента
За контакт e-mail:s_lungova@abv.bg