Търсене:

 

Начало > Специалисти > Бебе > Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Чл. 164. (1) След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.

(3) Отпускът по ал. 1 със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.
(4) През време на този отпуск по предходните алинеи на майката (осиновителката) или на лицето, което е поело отглеждането на детето, се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Времето, през което се ползва отпускът, се зачита за трудов стаж.
(5) В случаите, когато не се ползва отпуск по ал. 1 или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.

...

След 135-те календарни дни отпуск поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и в размер на 6 месеца за всяко следващо дете (чл. 164 от КТ). Тя има право на този отпуск и дори да не е ползвала отпуска по чл. 163 от КТ.
Този отпуск със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители. Условието е съответното лице да работи по трудово правоотношение.
Отпускът по чл. 164, ал.  от КТ се ползва въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) или на лицата, посочени в чл. 164, ал. 3 от КТ. Работодателят е длъжен да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
Майката (осиновителката) има право по всяко време да оттегли с писмено заявление до предприятието, в което работи, даденото от нея съгласие по чл. 164, ал. 3 от КТ и да продължи да ползва лично отпуска по чл. 164 от КТ. Към заявлението към нейния работодател се прилага посочената по-горе декларация.
Лицата по чл. 164, ал. 3 от КТ могат да прекратят ползването на отпуск с писмено заявление до своя работодател.

Ползването на отпуска по чл. 164, ал. 1 от КТ се прекратява, когато:

  • майката (осиновителката) е лишена от родителски права или нейните родителски права са ограничени по установен ред;
  • майката (осиновителката) даде съгласие отпускът да бъде ползван от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от КТ;
  • детето се дава за осиновяване или се настани в детско заведение на пълна държавна издръжка, или почине.

През времето на отпуска за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) или на лицето, което е поело отглеждането на детето, се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в КСО. Ако не се ползва допълнителен платен отпуск за отглеждане на малко дете или ако лицето, което ползва такъв отпуск , прекъсне неговото ползване, на майката (осиновителката) се изплаща парично 50 % от рамера на посоченото по-горе обезщетение.
От 01.01.2004 г. за придобиване право на парично обезщетение през време на отпуска по чл. 164 от КТ за отглеждане на малко дете работничката и служителката трябва да има осигурителен стаж 6 месеца, като осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, или за всички осигурени социални рискове без безработица. От тези 6 месеца 3 трябва да са били през периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца, от който започва отпускът за отглеждане на малко дете.
В съответствие с новия чл. 164а от КТ право на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст имат лицата, при които детето е настанено за отглеждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (т.е. без да е осиновено), и през това време не се ползва отпуск по реда на чл. 164 от КТ за същото дете. Ако детето е настанено при съпрузи, отпускът се ползва от единия от тях. През този период лицето, което отглежда детето, получава обезщетението по новата ал. 5 на чл. 45 от Кодекса за социално осигуряване.

Други платени отпуски за отглеждане на дете

Работничката или служителката, която сама кърми детето си и работи на нормално работно време, има право на платен отпуск за кърмене до навършване на 8-месечна възраст на детето по 1 час два пъти дневно или с нейно съгласие по 2 часа еднократно, а ако работи на намален работен ден от 7 часа – отпуск за кърмене по 1 час дневно (чл. 166 от КТ). След навършване на 8-месечна възраст на детето този отпуск е по 1 час дневно и се разрешава на работничката или служителката по преценка на здравните органи, докато е необходимо да кърми детето.
Когато се грижи за близнаци или недоносено дете, майката има право на отпуск в размер на 3 часа дневно до навършване на 8-месечна възраст на детето и по 2 часа – след навършване на 8-месечна възраст на детето, докато по преценка на здравните органи е необходимо да го кърми. В тези случаи, ако работничката или служителката работи при намален работен ден от 7 или по-малко часа, първоначалният размер на отпуска за кърмене на детето е 2 часа, а след 8-месечна възраст на детето – по 1 час на ден.
В съответствие с чл. 166, ал. 3 от КТ отпуск при същите условия се дава и на осиновителката, и на майката на завареното дете. Следователно този отпуск може да се смята не само за кърмене, но и за хранене и гледане на такова дете, тъй като осиновителката или майката на завареното дете едва ли би могла да кърми детето.
Възнаграждението за времето на отпуска по чл. 166 от КТ е за сметка на работодателя и се изчислява по реда на чл. 177 от КТ.
Когато майката (осиновителката) на дете до 3-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете могат да се ползват от бащата (осиновителя). С неговото писмено съгласие тези отпуски могат да се  ползват от един от неговите родители или от един от родителите на починалата или заболяла тежко майка (осиновителка) на детето (чл. 167 от КТ).
Когато починат и двамата родители на дете до 3-годишна възраст, ако детето не е настанено в детско заведение, съответната част от отпуските по предходната алинея се ползва от настойника, а с негово съгласие – от един от родителите на майката или на бащата на детето.
Възнаграждението, или обезщетението за времето на всеки от тези отпуски се определя по съответния ред, предвиден в КСО или в КТ.
В съответствие с чл. 168 от КТ, ако такава уговорка е направена в КТД, майката, която отглежда две живи деца до 18-годишна възраст, има право на два работни дни, а при три или повече живи деца до 18-годишна възраст – на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година, включително и до края на годината, през която детето навършва 18-годишна възраст.
Ползването на отпуск по този член може да се отлага по реда на чл. 176 от КТ и следователно подлежи на обезщетяване по реда на чл. 224, ал. 1 от КТ.
Възнаграждението за този отпуск е за сметка на работодателя. Размерът му се определя по реда на чл. 177 от КТ.

Христина Тошева - Адвокат

Завършва Юридически факултет на СУ "Кл. Охридски" през 1999 година.
Правоспособен адвокат от 2001 година.
Понастоящем работи на свободна практика.