Търсене:

 

Начало > Специалисти > Бременност > Закрила при уволнение

Закрила при уволнение

Чл.333 Кдекс на труда -В случаите по чл.328,ал.1,т.2,3,5,11,12 и чл.330 ал.2,т.6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случаи:

  1. Работничка или служителка, която е бременна, майка на дете до 3-годишна възраст или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба.

Закрилата по този член от Кодекса на труда се нарича предварителна закрила при уволнение.Тя е предварителна защото предхожда извършването на уволнението и поставя самото уволнение в зависимост от получаването на предварително разрешение от определен държавен орган-Инспекция на труда.Само след получаване на това разрешение уволнението може да бъде извършено.Даденото разрешение само по себе си не прави извършеното след това уволнение законно.Уволнение,дори и при наличие на предварителното разрешение по чл.333 КТ,може да бъде незаконно,ако са нарушени изискванията на Закона.Липсата на предварително разрешение за уволнение прави самото уволнение само на това основание незаконно.

Законодателят при очертаване на приложното поле на предварителната закрила при уволнение,е предвидил само случаите,в които работодателя може да направи преценката дали да уволни даден работник или не.При тази възможност за определен субективизъм от страна на работодателя,законът предвижда получаването на предварително разрешение от независим орган и така гарантира интересите на работника или служителя.Основанията за уволнение са изчерпателно изброени в чл.333 ал.1 КТ и обхващат следните случаи:по чл.328 ал.1-закриване на част от предприятието,съкращаване на щата,намаляване обема на работа,,при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата,при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността,ако работника или служителя не отговаря на тях;По чл.330 ал.2 т.6 КТ-при дисциплинарно уволнение.

Предварителната закрила от уволнение на бременната работничка или служителка поражда деиствие от определен момент-медицинската констатация на бременноста,удостоверена в надлежен документ (медицинско).

Моментът, към който предварителната закрила при уволнение трябва да бъде осъществена е връчването на заповедта за уволнение,т.е получаването от работника или служителя лично или препоръчано по пощата на екземпляр от заповедта.

Уволнението, извършено при нарушаване на изрично установената процедура за закрила,предвидена в чл.333 ал.1 от Кодекса на труда, е незаконно и поражда право на работника или служителя да потърси правата си по съдебен ред.

Христина Тошева - Адвокат

Завършва Юридически факултет на СУ "Кл. Охридски" през 1999 година.
Правоспособен адвокат от 2001 година.
Понастоящем работи на свободна практика.