Търсене:

 

Начало > Специалисти > Дете > Разяснение на Законът за семейни помощи за деца

Разяснение на Законът за семейни помощи за деца

Законът за семейни помощи за деца урежда условията за придобиване правото на тези помощи и за тяхното предоставяне.

Както е известно, семейните помощи за деца, съгласно чл.2 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), са: еднократна помощ при раждане на дете (чл.6); месечна помощ за дете до навършване на 18 години (чл.7); месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година (чл.8).

Право на семейни помощи за деца имат:

 • семейства на български граждани;
 • семейства, в които единият родител е български гражданин за децата им с българско гражданство, които се отглеждат в страната;
 • семейства на близки, роднини или приемни семейства – за децата, настанени при тях по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;
 • семейства на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или международен договор, по който Република България е страна.

Семейните помощи за деца се отпускат от дирекциите “Социално подпомагане” (Д”СП”), въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, заедно с необходимите документи.

Молба-декларация се подава от майката или друг законен представител на детето по постоянен адрес.

Когато молбата-декларация е за еднократна помощ при раждане на дете към нея се прилагат следните документи:

 • оригинално удостоверение за раждането на детето, за което се иска помощта;
 • копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката;
 • удостоверение от службата ГРАО за родените от майката деца;
 • лична карта (за справка).

Правото възниква от датата на раждането на детето, освен ако то е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца. Тази помощ може да бъде поискана в тригодишен срок, считано от края на месеца, през който е родено детето.

За семейните помощи за деца до навършване на 18 години към молба-декларацията се прилагат следните документи:

 • удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за 6 календарни месеца преди месеца на подаване на молбата (за работещите по трудови или служебни правоотношения). Посочват се доходите от пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на: стипендиите на учащите се до 18-годишна възраст, месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл.40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, добавката за чужда помощ на инвалидите и помощите, отпуснати по този закон.
 • Присъединените издръжки по Семейния кодекс не се декларират.

 • служебна бележка от учебното заведение, че детето е записано като ученик и редовно посещава занятия;
 • удостоверения за раждане на децата, които се отглеждат в семейството – за справка;
 • копие от експертно решение на РЕЛКК/ЦЕЛКК или ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите за деца с трайни увреждания);
 • копие от заповед на директора на дирекцията за социално подпомагане или решение на съда за настаняване на детето в семейство на близки, роднини или в приемно семейство по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;
 • копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
 • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Към молба-декларацията за месечни помощи за отглеждане на деца до една година се прилагат следните документи:

 • удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за 6 месеца преди месеца на подаване на молбата;
 • копие от удостоверението за раждане на детето;
 • копие от експертно решение на РЕЛКК/ЦЕЛКК или ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите за деца с трайни увреждания);
 • лична карта (за справка);
 • копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите.

Правото на месечни семейни помощи за деца по чл.7 и 8 ЗСПД имат семейства със средномесечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца, по нисък или равен на дохода, определян всяка година със Закон за държавния бюджет на Република България. За 2004 г. този доход е 200 лв. Семейните помощи за деца с трайни увреждания или за деца, настанени по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето при близки, роднини или в приемни семейства, се отпускат, без да се взема предвид доходът.

Директорът на дирекция “Социално подпомагане” се произнася в 14-дневен срок от подаване на молба-декларацията със заповед за отпускане или отказ на помощта. Заповедта се издава в два екземпляра, единият от които се връчва на лицето срещу подпис. Когато има отказ, той може да се обжалва пред съда по реда на Закона за административното производство.

Когато молба-декларацията е с нередовни или липсващи документи, се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите. Ако в срока заинтересованият не отстрани неизправностите, директорът на дирекция “Социално подпомагане” отказва исканата помощ, като лицето се уведомява писмено за това.

Помощите по чл.7 и 8 се изплащат през месеца, следващ месеца, за който се дължат на майката (осиновителя/осиновителката). С изрично писмено съгласие на майката помощите могат да се получават от бащата. Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права. При определяне на правото доходите на другия родител не се вземат предвид. Когато и двамата родители са в неизвестност, починали или лишени от родителски права, помощите се получават от настойника или попечителя на децата въз основа на подадена от него молба-декларация, независимо от дохода.

Изплащането на месечните помощи се прекратява от началото на месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за получаването им.

Молба-декларация за месечните помощи за деца се подава на всеки 6 месеца.

Христина Тошева - Адвокат

Завършва Юридически факултет на СУ "Кл. Охридски" през 1999 година.
Правоспособен адвокат от 2001 година.
Понастоящем работи на свободна практика.