Търсене:

 

Начало > Специалисти > Дете > Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Чл. 167а.  (1) След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер на 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.

(2) В случаите по чл. 167, ал. 2 настойникът има право на отпуск по ал. 1 в размер на 12 месеца. С негово съгласие отпуск  в размер на 12 месеца или остатъкът от неиползвания отпуск до този размер може да се ползва от един от родителите на майката или на бащата на детето.

(3) Когато след навършване на 2-годишна възраст на детето починат и двамата родители и те не са ползвали отпуск по ал.1, настойникът има право на такъв отпуск в размер на 12 месеца, а когато родителите са ползвали част от отпуска – на остатъка от неизползвания отпуск до този размер. Със съгласието на настойника този отпуск може да се ползва от един от родителите на майката или бащата на детето.

(4) Родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето, има право на отпуск по ал. 1 в размер на 12 месеца в случаите, когато:

  1. не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него;
  2. другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда;
  3. другият родител е починал.

(5) В случаите по ал. 4, т. 1 и 2 другият родител няма право на отпуск по ал. 1..

(6) Отпускът по ал. 1 може да се ползва наведнъж или на части. Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни.

(7) Лицето, което иска да ползва отпуск по ал. 1, трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.

(8) Времето, през което се ползва отпускът по ал. 1, се признава за трудов стаж.

(9) Редът и начинът а ползване на отпуска по ал. 1-8 се урежда с наредба на Министерския съвет.

...

В действащата до 31.07.2004 г. редакция на чл. 165 от КТ се предвиждаше майката, осиновителката, както и всички посочени в чл. 164 от КТ лица да имат право на неплатен отпуск до навършване на тригодишна възраст от детето. От 01.08.2004 г. това право отпада, а неплатеният отпуск за отглеждане на дете се урежда по изменения чл. 165 и по новия чл. 167а от КТ.

Измененият чл. 165 от КТ урежда правото на майките, отглеждащи четвърто и следващо дете (за които се ползва 6 месеца платен отпуск по чл. 163 от КТ), да ползват неплатен отпуск до навършване на двегодишна възраст на детето. Със съгласието на майката този отпуск може да се ползва от бащата или от лицата, посочени в чл. 164, ал. 3 от КТ.

Новият чл. 167а от КТ урежда от 01.08.2004 г. правото на всеки от родителите (осиновителите) при поискване да ползва неплатен отпуск в размер на 6 месеца за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, което не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка. Ако са починали и двамата родители, настойникът има право на отпуск в размер на 12 месеца, който с негово съгласие може да се ползва от един от родителите на майката или бащата на самото дете. Ако за същото дете с починали родители някой от родителите в ползвал част от полагащия се по чл. 167а, ал. 1 от КТ неплатен отпуск, настойникът или някое от другите лица по чл. 167а, ал. 2 от КТ ползва отпуск в размер на остатъка до 12 месеца.

Когато при влизане в сила на ЗИДКТ не е бил ползван отпуск по досегашния чл. 165, ал. 1 от КТ, отпускът по новия чл. 167а от КТ се ползва изцяло. А ако е ползван част от отпуска по досегашния чл. 165, ал. 1 от отпуска по новия чл. 167а от КТ се ползва само разликата до 12 месеца. А за децата, за които отпускът по досегашния чл. 165, ал. 1 от КТ е ползван изцяло, не може да се ползва отпуск по новия чл. 167а от КТ.

Родител или осиновител, който сам се грижи за отглеждане на детето, има право на неплатен отпуск в размер 12 месеца, когато:

  • не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него;
  • другият родител е починал или с влязло в сила решение на съда е лишен от родителски права.

В тези случаи другият родител няма право на неплатен отпуск за отглеждане на същото дете.

Неплатеният отпуск за отглеждане на дете може да се ползва до навършване на 8-годишна възраст на детето наведнъж или на части, не по-малки от 5 дни. Във всички случаи работодателят се уведомява 10 календарни дни предварително, като уведомлението за ползване на отпуск се придружава с документи, удостоверяващи правото на лицето на този отпуск.

До 31.12.2006 г. неплатеният отпуск по чл. 167а от КТ може със съгласието на единия родител да се ползва изцяло от другия родител. Следователно, за да продължи ползването на започнатия неплатен отпуск по досегашния чл. 165, ал. 1 от КТ, майката трябва да изпрати заявление до работодателя, придружено с декларация от другия родител, че е съгласен отпускът да бъде ползван по този начин.

Неплатените отпуски за отглеждане на дете за признават за трудов стаж. За тяхното ползване ще се дадат допълнителни указания с изменения и допълнения на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Христина Тошева - Адвокат

Завършва Юридически факултет на СУ "Кл. Охридски" през 1999 година.
Правоспособен адвокат от 2001 година.
Понастоящем работи на свободна практика.