Търсене:

 

Начало > Специалисти > Дете > Близнаците – радост и грижи

Близнаците – радост и грижи

Известно е,че два близнака се раждат на 85 раждания, три близнака на 852  раждания и четири близнака на 853 раждания и т.н.   

Близнаци в семейството - това са удвоени грижи и трудности  но са и двойна радост. Отглеждането и възпитанието им изисква по специално внимание, грижи и наблюдение.

Еднаквата наследственост, материална и социална среда, в която  живеят, предполага при повечето от тях и еднакъв социален опит, познания, както и почти равностойно умствено развитие.

Известно ви е, че близнаците предпочитат да контактуват най- вече помежду си. Между тях се създава едно особено чувство на „принадлежност един към друг", това е естествен ход в развитието им, но в никакъв случай не би следвало да бъде самоцел във въз­питателната работа с тях. Защото вглъбяването във взаимоот­ношенията помежду им, в по-късна възраст може да бъде предпоставка за една социална изолация. Контактите помежду им ги удовлетворяват, но за правилното им развитие те следва да се разши­ряват с другите деца.

В говорното си развитие близнаците създават впечатление, че  изостават от връстниците си. Това се дължи най-вече на затворения кръг на общуване помежду си. Те изграждат обикновено собствена система за комуникация, изразена в определени жестове и знаци, които ги задоволяват напълно.

Тази самоизолация обаче има и своите негативни страни - страда говорната им активност, трудно се коригира правилността на речевите им изяви и техният граматичен строеж, забавя се формирането на понятия.

Детските психолози считат, че самоизолацията може да бъде причина и за общо забавено развитие на близнаците. Това налага  необходимостта родителите да разнообразяват средата, в която живеят децата, да разширят контактите им с външния свят, да утвърждават индивидуалните им качества. От друга страна, ако близнаците посещават детски ясли, персоналът следва да бъде по-внимателен с тях. Добре е да се поощряват контактите им с други деца, да се работи по-целенасочено върху самостоятелността им, редовно да ги включват в общи игри и занимания.

Във всички случаи обаче намесата в живота на близнаците тряб ва да бъде внимателна, с необходим такт и в никакъв случай да не се търси противопоставянето им с цел оформяне на индивидуалния им облик. Обръщайте повече внимание на възпитанието им в самостоятелност.

Доцент Тотко Татьозов
Национален център по опазване на общественото здраве, София

Доцент Тотко Татьозов е доктор по психология. Специалист е по проблемите на ранното детство. Работил е в НИ по педиатрия до 1992 год., а понастоящем е ръководител секция “Здраве на децата от ранна и предучилищна възраст” в направление “Здраве на децата и учениците” към Национален център по опазване на общественото здраве, МЗ.
Автор и съавтор е на 5 монографии, както и на над 100 научни и научно-популярни статии в областта на детската психология, възпитателната дейност с най-малките деца и организацията на работа в детските профилактични заведения (детски ясли, ДМСГД и др.).